Faktoring

Poprawa płynności finansowej Twojej firmy

Ostatnie komentarze

 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  internauta 20.01.2018 14:36
  RE: Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Solidne wyjaśnienie tematu, gratuluję
   
 • Faktoring – koszty rzeczywiste

  Michał 24.04.2017 11:16
  Koszt faktoringu
  W każdej firmie usługa faktoringu może być wyceniana w różny sposób i często do wymienionej w artykule ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Guest 06.11.2016 19:37
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  No wreszcie mi trochę rozjaśniło pojęcie faktoringu, warto spróbować nawet w moim przypadku jak obrót ...
   
 • Faktoring w Pragma Inkaso

  Adam_c 02.04.2016 12:44
  Faktoring odwrotny
  Opłaca się brać faktoring w Inkaso? Byłbym zainteresowany. ...
   
 • Faktoring – co to jest i dla kogo?

  Wynajem 25.01.2016 09:36
  Faktoring – co to jest i dla kogo?
  Interesujący wpis. Brawo dla autora!
Kategoria: Porady

Najogólniej mówiąc, pełnomocnictwo polega na złożeniu przez mocodawcę oświadczenia woli upoważniającego do dokonywania (w jego imieniu) czynności prawnych w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może zostać udzielone w trybie określonym np. w przepisach postępowania cywilnego, karnego czy też administracyjnego. W postępowaniu administracyjnym funkcję pełnomocnika może pełnić osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo takie powinno być udzielone na piśmie bądź też zgłoszone w formie ustnej do protokołu, a następnie dołączone do akt (prawidłowość udzielenia pełnomocnictwa badana jest również przez organ administracyjny – z urzędu). W sytuacji, gdy pełnomocnictwo nie zostało dołączone do akt, organ administracyjny wzywa do złożenia pełnomocnictwa w terminie siedmiu dni (pod rygorem pozostawienia sprawy bez jej rozpoznania).

Z kolei w postępowaniu sądowoadministracyjnym pełnomocnikiem może zostać przede wszystkim:

 1. skarżący,
 2. radca prawny i adwokat,
 3. uczestnik postępowania,
 4. małżonek,
 5. rodzice strony,
 6. zstępni oraz rodzeństwo strony.

Warto wspomnieć jednocześnie, że pełnomocnikami w pewnych sprawach mogą być również inne osoby - jeżeli taka możliwość przewidziana jest przez przepisy szczególne. Dotyczy to zwłaszcza:

 1. rzecznika patentowego (w sprawach zakresu własności przemysłowej).
 2. doradcy podatkowego (w szeroko rozumianych sprawach podatkowych).

Do wygaśnięcia pełnomocnictwa może dojść na sutek różnych okoliczności (np. na skutek okoliczności określonych treści pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo może również zostać odwołane poprzez złożenie odpowiedniej treści oświadczenia. Ponadto śmierć pełnomocnika, bądź mocodawcy jest okolicznością powodująca ustanie pełnomocnictwa (przy czym w takim przypadku istnieje jednak możliwość dokonania w treści pełnomocnictwa stosownych zastrzeżeń). Pełnomocnictwo ustaje również w przypadku zrzeczenia się pełnomocnictwa, bądź utraty przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych, a także w przypadku osoby prawnej – jej likwidacji.

Ustanie pełnomocnictwa powoduje powstanie, co do zasady, obowiązku zwrotu dokumentu (pełnomocnictwa). Nie ma pełnomocnictwa przy zaciąganiu kredytów. Pożyczki pozabankowe takie jak np. firm Vanquis są brane na konkretną osobę. W przypadku małżeństw bez rozdzielności majątkowej obowiązek spłacenia pozyczki spada także na współmałżonka.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież