Kategoria: Porady

Finanse przedsiębiorstw nieustanie ulegają dynamicznemu rozwojowi, wprowadzenie nowych usług znacznie ułatwia efektywne zarządzanie firmą i posiadanym majątkiem. Ze względu na fakt, że w polska gospodarka rynkowa jest stosunkowo młoda w stosunku do innych rozwiniętych zachodnich państwa pewne rozwiązania trafiają na nasz rynek z pewnym opóźnieniem. Godnym uwagi rozwiązaniem stosowanym przez coraz większą liczbę przedsiębiorców jest faktoring.

Czym jest faktoring i na jakich zasadach działa ?

Faktoring polega na sprzedaży przez przedsiębiorstwo posiadanych wierzytelności wobec swoich klientów. Są to należności z tytułu dostawy produktów czy świadczenia usług (inaczej mówiąc jest to powszechnie stosowany kredyt kupiecki). Przedsiębiorstwo sprzedając swoje wierzytelności wyspecjalizowanej firmie faktoringowej otrzymuje w zamian środki finansowe. Rozwiązanie takie jest bardzo dobrym sposobem na poprawę płynności finansowej, gdyż przedsiębiorstwo korzystające z usługi faktoringu od ręki otrzymuje gotówkę za swoje należności ( ilość środków jest pomniejszona o stosowną prowizję dla faktora, czyli instytucji finansowej zajmującej się usługą faktoringu).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że faktoring nie dotyczy przeterminowanych należności. Usługi tej nie stosuje się w przypadku klientów którzy nie spłacają zaciągniętego kredytu kupieckiego. Wiele firm mylnie rozumie usługę faktoringu jako sposób na przeterminowane, trudne do ściągnięcia należności. Należy podkreślić, że należności które mogą być przedmiotem umowy faktoringowej nie mogą być przeterminowane.

Kto korzysta z usług faktoringu ?

Faktoring jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową, czy też z zbyt dużą ilością należności w swoich aktywach. Firma posiadająca niedobory gotówki, może zamienić swoje nieprzeterminowane należności w środki finansowe bez konieczności oczekiwania na termin ich zapadalności. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług faktora, czyli wyspecjalizowanej instytucji finansowej (często banku) powiększając w ten sposób ilość środków gotówkowych gotowych do dyspozycji.

Zalety i wady faktoringu

Faktoring jest bardzo przydatnym rozwiązaniem, które posiada wiele zalet, nie oznacza to jednak że usługa faktoringu nie ciągnie za sobą żadnych negatywnych skutków.

Do zalet faktoringu zaliczymy niewątpliwie możliwość szybkiego otrzymania gotówki bez oczekiwania na termin spływu posiadanych należności. Przekazując wierzytelności faktorowi, przedsiębiorstwo uwalnia się również od dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem zapłaty należności. Usługa faktoringu daje przedsiębiorcy możliwość elastycznego regulowania poziomu należności, w zależności od aktualnych potrzeb, co jest bardzo ważne przy ciągle zmieniających się warunkach rynkowych. Bardzo często jednostka bardziej elastyczna, która potrafi się dostosować do panujących warunków rynkowych zdobywa przewagę konkurencyjną.

Usługa faktoringu mimo wielu zalet, kryje za sobą również pewne wady. Wśród najczęściej wymienianych jest wysokość kosztów faktoringu. Prowizja pobierana przez faktora, jest wyższa niż koszty krótkoterminowego kredytu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zaciągnięcie kredytu wymaga posiadania płynności finansowej i pozytywnej oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez bank. Takie czynności nie są wymagane przy umowie faktoringu. Warto również zauważyć, że korzystanie z usług firm faktoringowych ogranicza w pewnym stopniu kontakty z klientami, co w dłuższej perspektywie czasu może pogorszyć wcześniejsze relacje, a tym samym przyczynić się do spadku przychodów ze sprzedaży.

Podsumowując faktoring jest bardzo dobrym rozwiązaniem jako narzędzie poprawiające płynność finansową. Firma w szybki i stosunkowo łatwy sposób zamienia posiadane należności na gotówkę. Niestety usługa taka wiąże się z poniesieniem stosunkowo dużych kosztów i pogorszeniem relacji z swoimi odbiorcami.